Vedtægter for Danmarks Mikrobiologiske Selskab

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 1958 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 1. februar 1963, den 17. november 1987, den 13. januar 1993, den 10. februar 1994, den 20. marts 2013, den 20. marts 2014 og den 23. marts 2017.

FORMÅL:

§1. Det er selskabets formål at fremme og formidle den mikrobiologiske forskning og at varetage danske mikrobiologers interesser i indland og udland.

Stk. 2. Selskabet er medlem af International Union of Microbiological Societies (IUMS). Selskabets bestyrelse udgør den nationale komite. Selskabet er tilknyttet Federation of European Microbiological Societies (FEMS).

Stk. 3. Delegater til internationale organisationer indstilles/udpeges på følgende måde: De faglige divisioner indstiller delegater, inden for deres respektive fagområder, til bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger delegater indenfor fagområder, som ikke repræsenteres af faglige divisioner og indsender en samlet indstilling til de respektive organisationer. 

 

MEDLEMMER: 

§ 2. Som medlemmer kan optages såvel danske som udenlandske mikrobiologer, der tilslutter sig selskabets formål.

§ 3. Anmodning om optagelse i selskabet som medlem foregår ved udfyldning af indmeldelsesformular på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse pr. e-mail til selskabets bestyrelse eller sekretær. Optagelse af æresmedlemmer behandles under § 5.

§ 4. Såfremt et medlem ønsker at udtræde af selskabet, må vedkommende inden en l. januar fremsætte skriftlig meddelelse herom til selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at stryge et medlem af selskabets medlemsliste, hvis vedkommende, trods skriftligt påkrav, ikke har betalt kontingent i to år.

§ 5. Selskabet kan ved en generalforsamlingsbeslutning, efter forslag fra bestyrelsen eller fra mindst 10 af selskabets medlemmer, optage æresmedlemmer. Disse er kontingentfri, men har i øvrigt samme rettigheder som selskabets ordinære medlemmer.

 

SELSKABETS LEDELSE:

§ 6. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer: En formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, samt 5 andre medlemmer. Herudover kan bestyrelsen optage 2 suppleanter. Suppleanter optages i bestyrelsen på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmerne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således at de til selskabet knyttede divisioner søges repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen (jf. § 13), medens bestyre1sen af sin midte udpeger næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7. Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter vælges for et tidsrum af to år, men genvalg kan finde sted. Formandens funktionstid er dog begrænset til tre på hinanden følgende valgperioder. Efter sin afgang som formand kan han/hun indvælges i bestyrelsen uden formandshverv. Efter to års forløb kan den pågældende atter vælges til formand.

§ 8. Selskabets regnskaber revideres af to revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling blandt selskabets medlemmer. Dog kan den ene være en statsautoriseret revisor, der ikke behøver at være medlem af selskabet. Genvalg kan finde sted.

Stk.2. Det reviderede regnskab skal fremlægges til eftersyn på et af bestyrelsen meddelt sted senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling.

 

SELSKABETS VIRKSOMHED: 

§ 9. Foreningsåret er kalenderåret.

§ 10. Kontingentet opkræves i januar. Dets størrelse fastsættes af bestyrelsen, men skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 11. Selskabets møder skal bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til hvert medlem samt eventuelt i relevante faglige tidsskrifter. Meddelelse skal normalt udsendes senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk.2. Alle skriftlige meddelelser fra bestyrelsen skal være forsynet med selskabets fuldstændige adresse.

§ 12. Til fremlæggelse ved generalforsamlingen skal bestyrelsen udarbejde en årsberetning, der skal indeholde en kortfattet oversigt over selskabets virksomhed i det forløbne år.

 

GENERALFORSAMLING. LOVÆNDRINGER OG OPHÆVELSE AF SELSKABET:

§ 13. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i første kvartal. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

§ 14. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer indsender en skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 3 uger efter begæringen er afsendt (poststemplets dato).

§ 15. Forslag eller emner, der ønskes behandlet under punkt 4 på en ordinær generalforsamling, indsendes skriftligt til bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 16. Enhver generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel (poststemplets dato). Dagsordenen skal meddeles (jf. § 18).

§ 17. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved håndsoprækning. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmemajoritet. Undtagen dog de i paragrafferne 4, 18 og 19 nævnte tilfælde.

Stk.2. Alle personvalg (undtagen dirigentvalg) skal - såfremt det forlanges af blot et tilstedeværende med1em - foregå ved hemmelig, skriftlig afstemning. Ved stemmelighed anvendes lodtrækning.

§ 18. Lovændringer kan kun finde sted gennem en vedtagelse på en ordinær generalforsamling. Den fulde ordlyd af ændringsforslaget skal være udsendt til samtlige medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2. Der kan kun stemmes om de forslag til lovændringer, som medlemmerne er gjort bekendt med ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for det forelagte forslag.

§ 19. Ophævelse af selskabet kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller efter skriftlig motiveret forslag, indsendt til bestyrelsen, fra mindst 20 medlemmer. Forslaget skal behandles og vedtages først på en ordinær, derefter på en ekstraordinær generalforsamling, hvilken skal afholdes tidligst 3 uger og senest 2 måneder efter den første. Til forslagets vedtagelse kræves på begge generalforsamlinger 2/3 stemmemajoritet. I tilfælde af selskabets ophør træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af selskabets eventuelle formue og andre aktiver.